REGULAMIN

Pamiętaj o zabraniu
ze sobą zgody rodzica!

Zgoda rodzica

Regulamin dla osób korzystających z obiektu Freestyle Parku w Chorzowie.

Freestyle Park (zwany dalej również Parkiem) powstał z myślą o osobach chcących podnieść poziom swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych oraz wszelkich odmianach sportów freestylowych. Korzystanie z naszego Parku, podobnie jak uprawianie innych form sportowych, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów. Celem zapewnienia jak największej satysfakcji oraz zminimalizowania niebezpieczeństwa podczas przebywania na teranie naszego Obiektu, stworzyliśmy niniejszy regulamin, z którym należy się zapoznać i do zapisów, którego należy się stosować jak również do poleceń personelu Parku.

ZASADY OGÓLNE

1. Freestyle Parkiem zarządza firma FLOW z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Stalowej 25.

2. Z Parku korzystać mogą wyłącznie osoby (dalej Użytkownik), które uiściły opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku oraz zostały przeszkolone indywidualnie lub grupowo przez personel Freestyle Parku. Fakt odbycia przeszkolenia w zakresie użytkowania sprzętów znajdujących się w Parku Użytkownik potwierdzi własnoręcznym podpisem na odpowiednim oświadczeniu.

3. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość oraz całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu, potwierdzoną własnoręcznym podpisem lub w przypadku osób niepełnoletnich zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Park jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym dla wszystkich chętnych Użytkowników. Z parku mogą korzystać osoby zwane dalej Użytkownikami:

• które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność;

• które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność;

• które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów, za wyjątkiem grup zorganizowanych (szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych itp.) będących pod bezpośrednią opieką wskazanego opiekuna, trenera lub wychowawcy.

5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod stałą opieką rodzica, opiekuna prawnego lub w przypadku ich nieobecności – Trenera posiadającego zgodę władz Parku lub będącego pracownikiem Parku, posiadającego ich pisemną zgodę na udostępnionym przez Park FORMULARZU, w przypadku niedopełnienia formalności o których mowa, dzieci i młodzież nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach na terenie Parku.

6. Osoby, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie powodować zagrożenie dla zdrowia i życia nie powinny w ogóle korzystać z Parku. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Parku ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.

7. Każdy użytkownik ćwiczy na terenie Freestyle Parku na własną i wyłączną odpowiedzialność, świadomy zagrożeń oraz własnych umiejętności, możliwości i stanu zdrowia. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi Użytkownik.

8. Użytkownik jest świadomy i akceptuje to, iż Park jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała oraz ich skutki, powstałe na skutek korzystania i przebywania w Parku.

9. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Park nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów należących do osób korzystających z Parku.

10. Rodzice i opiekunowie prawni odpowiadają za wszelkie szkody na terenie Parku spowodowane przez Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia.

11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie zjazdów oraz zeskoków z przeszkód jest ZABRONIONE.

12. Korzystanie z wszystkich urządzeń na terenie Parku musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zabrania się z korzystania z urządzeń zlokalizowanych w Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.

13. Personel Parku może czasowo ograniczyć wstęp do Parku ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia dla Użytkowników.

14. Do wejścia do strefy ćwiczeń, ćwiczący przygotowują się w szatniach i jedynie tam mogą pozostawić swoje ubrania, obuwie oraz inne rzeczy, za które Park nie ponosi odpowiedzialności.

15. Do strefy ćwiczeń wchodzimy w stroju sportowym, skarpetach, obuwiu gimnastycznym lub w czystym, zmiennym obuwiu sportowym

16. Nie wolno wnosić do stref ćwiczeń żadnych ostrych oraz luźnych przedmiotów, części garderoby i biżuterii mogących sprawiać trudności oraz stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

17. Podczas ćwiczeń i przebywania w strefie ćwiczeń kieszenie ubrań muszą być puste, nie wolno posiadać żadnych zbędnych przedmiotów oprócz przyborów i przyrządów zaakceptowanych przez personel Parku. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

18. Napoje należy pozostawić i spożywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.

19. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.

20. Na terenie Obiektu zabrania się wszelkiego postępowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu Obiektu, w szczególności:

a) wnoszenia i spożywania alkoholu,

b) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,

c) posiadania i zażywania jakichkolwiek innych używek oraz substancji odurzających,

d) żucia gumy i spożywania innych pokarmów podczas ćwiczeń,

e) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

f) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Parku,

g) niszczenia urządzeń i wyposażenia Parku,

h) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Parku i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,

i) pozostawiania na urządzeniach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu,

j) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa Parku.

21. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji zaburzających stan świadomości nie zostaną wpuszczone na teren Parku.

22. Wymaga się od korzystających z obiektu kulturalnego zachowania wobec innych użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Parku, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu Parku mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

23. Rzeczy znalezione na terenie Parku należy przekazać personelowi Parku. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty ich znalezienia i oddania personelowi.

24. Przebywający na obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do zapisów regulaminu oraz instrukcji i poleceń personelu Parku. Osoby łamiące zapisy regulaminu i lekceważące polecenia Personelu będą wypraszane z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu.

25. W przypadku zauważenia niebezpiecznego zachowania innych użytkowników Obiektu, naruszenia regulaminu lub zaistniałego wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel Parku.

PAMIĘTAJ
NAWET PRZESTRZGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE GWARANTUJE UNIKNIĘCIA URAZÓW!
NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI I NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA!

Skontaktuj się z nami